GEDRAGSCODE VOOR SPORTERS

Doelstelling van de gedragscode

De onderstaande gedragsregels draaien rond de kernwaarden die Skate Vlaanderen als sportorganisatie hoog in het vaandel draagt, zoals respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair-play. Skate Vlaanderen wil met volgende gedragsregels aangeven welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter dient te allen tijde te worden gerespecteerd.

Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dat betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan ontzet worden uit zijn functie, of uitgesloten kan worden van Skate Vlaanderen of van activiteiten die door Skate Vlaanderen georganiseerd worden.

Overkoepelende principes bij de organisatie en beoefening van de sport

 • Er wordt gesport, getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.
 • Er wordt specifieke begeleiding voorzien voor en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.
 • Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand..
 • Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd.
 • Pesten, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze.
 • De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.

Gedragsregels

Van een sporter wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt en dat hij/zij zich bewust is van zijn voorbeeldfunctie, waarbij het er niet toe doet of de sportbegeleider al dan niet een vergoeding voor zijn sportprestaties ontvangt.

De sporter respecteert minstens de volgende gedragsregels.

 • De sporter is medeverantwoordelijk voor een gezonde, ethische correcte en veilige sportomgeving, voor zichzelf en voor anderen. De sporter is open en alert voor waarschuwingssignalen op dat vlak, en aarzelt niet om signalen door te geven aan de API of aan de persoon of instantie die hij/zij daarvoor het meest gepast vindt.
 • De sporter kent de reglementen, handelt naar de regels en de richtlijnen, en houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften.
 • De sporter toont respect voor de officials en hun beslissingen.
 • De sporter die een relatie heeft met een sportbegeleider, informeert onmiddellijk de API van Skate Vlaanderen en/of zijn club.
 • De sporter is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dat geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal.
 • De sporter respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. De sporter maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.
 • De sporter neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt de sporter dit onmiddellijk aan het bestuur van de sportorganisatie.
 • De sporter stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de sportwedstrijden en sportcompetitie van de sportvereniging waarin hij betrokken is.
 • De sporter drinkt geen alcohol en rookt niet in de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters. o De sporter neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen daartoe aanmoedigen. ▪ De sporter zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte wordt gesteld of getuige van is onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp (laten) bieden aan het slachtoffer.
 • De sporter zal enkel sporttechnische fysieke handelingen stellen die op dat moment geboden zijn. Lichamelijk contact zal enkel noodzakelijk en functioneel zijn voor de sportbeoefening.

Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag

De fysieke, mentale en seksuele integriteit van de sporter dient ten allen tijde te worden gerespecteerd.

De sporter dient er dan ook extra aandacht aan te schenken.

 • De sporter zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, vertoning van filmbeelden, aankleding van de omgeving, enz.) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren.
 • De sporter houdt rekening met wat een andere sporter als seksueel intimiderend ervaart (bijvoorbeeld iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid, zich tegen de sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen).
 • De sporter zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden, ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk communicatiemiddel.
 • De sporter mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een seksueel minderjarige sporter (jonger dan 16 jaar).
 • De sporter zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag [bij de API of het bestuur]. De sporter mag anderen (zoals een sporter, begeleider of bestuurder) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • De sporter zal zich ervan onthouden anderen te behandelen op een wijze die zijn/haar waardigheid aantast. De sporter zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met anderen in de ruimten waarin hij/zij zich bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapkamer. Zo zal de sporter zich niet onnodig en/of zonder toestemming van andere sporters bevinden in of naar binnen kijken/gluren in ruimtes die door andere sporters worden gebruikt als privé-ruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin hij/zij mag veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is.
 • De sporter zal een andere sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch een één-op-één relatie realiseren, zonder dat daar sporttechnische redenen voor zijn.
 • De sporter zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of intimidatie tegenover een andere sporter. Zo zal de sporter geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van een andere sporter, met het kennelijke oogmerk deze sporter tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te dulden.
 • geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling (seksuele) tegenprestaties te vragen.
 • De sporter zal meewerken aan het intern/extern (voor)onderzoek en de interne tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig is. Hij/zij zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie.

Als sporter handel ik volgens deze gedragscode en neem ik mijn verantwoordelijkheid op als ik dingen zie of hoor die in strijd zijn met deze gedragscode.

Handgeschreven vermelden: “gelezen en goedgekeurd”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Handtekening sporter:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [naam]