GEDRAGSCODE VOOR OFFICIALS

Doelstelling van de gedragscode

De onderstaande gedragsregels draaien rond de kernwaarden die Skate Vlaanderen als sportorganisatie hoog in het vaandel draagt, zoals respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair-play. Skate Vlaanderen wil met volgende gedragsregels aangeven welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter dient te allen tijde te worden gerespecteerd.

Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dat betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan ontzet worden uit zijn functie, of uitgesloten kan worden van Skate Vlaanderen of van activiteiten die door Skate Vlaanderen georganiseerd worden.

Overkoepelende principes bij de organisatie en beoefening van de sport

 • Er wordt gesport, getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.
 • Er wordt specifieke begeleiding voorzien voor en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.
 • Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand..
 • Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd.
 • Pesten, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze.
 • De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.

Gedragsregels

Van een official wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt en dat hij/zij zich bewust is van zijn voorbeeldfunctie.

De official respecteert minstens de volgende gedragsregels.

De official …

 • … respecteert afspraken: komt op tijd, meldt zich tijdig aan of af, luistert naar instructies en houdt zich aan de regels.
 • … houdt zich aan de opgegeven taakverdeling en treedt niet buiten zijn rol.
 • … is neutraal bij het leiden of jureren van wedstrijden en voorkomt de (schijn van) belangenverstrengeling.
 • … gaat respectvol om met alle betrokkenen.
 • … zorgt voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd in samenwerking met de trainer/coaches en begeleiders. Hij/zij schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hij/zij houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 • … organiseert een goede samenwerking met de andere officials die in de wedstrijd actief zijn.
 • … is dienstbaar, zowel bij de faciliteiten van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag.
 • … ziet in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders toe op het naleven van regels en normen. Hij/zij ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 • … is open, handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.
 • … is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht, ook inzake het gebruik van sociale media.
 • … drinkt geen alcohol voor of tijdens het sporten en drinkt geen alcohol of met mate wanneer je met de auto rijdt.
 • … rookt niet in de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters.
 • … neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen van tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt iets aangeboden om iets te doen of na te laten dan meldt hij/zij dat aan het bestuur.
 • … is collegiaal t.o.v. andere officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij een collega-scheidsrechter.
 • … is zich bewust van de risico’s van matchfixing. Handelt voorzichtig en meldt eventuele signalen bij de bevoegde commissie en de Raad van Bestuur.
 • … let op met wedden en wedt nooit op de eigen sport.
 • … formuleert, indien nodig, voorstellen ter verandering van de reglementering bij de bevoegde commissie van de federatie.
 • … gaat gepast om met vragen of opmerkingen van trainers en atleten.
 • … gaat niet in op provocerend gedrag. Hij/zij bespreekt eventuele bemerkingen na de wedstrijd.
 • … is gul met complimenten.
 • … stimuleert fairplay en handelt zelf fair.

Kinderen zijn geen volwassenen in zakformaat, ze hebben een eigen aanpak nodig.

 • ‘Speel’ met de toepassing van de reglementen naar gelang de leeftijd van de atleten.
 • Zorg ervoor dat het plezier van de jeugd in de wedstrijd niet verloren gaat door te strenge of ongepaste beoordelingen.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het beoordelen van een wedstrijd.

Als official handel ik volgens deze gedragscode en neem ik mijn verantwoordelijkheid op als ik dingen zie of hoor die in strijd zijn met deze gedragscode.

Handgeschreven vermelden: “gelezen en goedgekeurd”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Handtekening Official: